Selecteer een pagina

06 - 28024788

 

06 - 28024788

 

Raamweg 3
2596 HL, Den Haag

 

Raamweg 1
2596 HL, Den Haag

 

Algemene
voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN
VERLEEND AAN Floris Finance HIERNA TE NOEMEN
OPDRACHTNEMER

 

A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan
opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
werkzaamheden.
• 2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is
gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden
verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen,
maar daartoe niet beperkt: het adviseren ten aanzien van
vraagstukken van fiscaalrechtelijke, algemeen juridische aard, en/of
boekhoudkundige aard, het verzorgen van fiscale aangiften, het
behandelen van het verzoek-, bezwaar- en beroepschriften in fiscale
aangelegenheden, het optreden als gemachtigde in fiscale
procedures, al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in
ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de
opdrachtbevestiging.
• 3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter
beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van
de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen,
waaronder stukken of gegevensdragers.
B. TOEPASSELIJKHEID
• 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de
uitvoering van de werkzaamheden als onder A 2 genoemd worden
aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden die door
opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
• 2. Aan de algemene voorwaarden van de opdrachtgever komt
voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts
werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige
voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid
aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van
opdrachtnemer.
C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
• 1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt eerst aan op het
moment dat de door opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en
ondertekend of bij bevestiging van per email verstuurde voorstel van
opdrachtnemer.
• 2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst
met andere middelen te bewijzen.
• 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij
uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat
deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
• 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die
opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en
op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te
stellen.
• 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht
op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het
vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
• 3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de
door hem ter beschikking gestelde bescheiden aan hem
geretourneerd.
E. UITVOERING OPDRACHT
• 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende
opdracht wordt uitgevoerd.
• 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden,
zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten
verrichten.
• 3. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of
bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet
vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de
opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende
aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het
vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele
opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen
dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van
opdrachtgever en opdrachtnemer.
F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
• 1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen tot
openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt,
verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de
uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding
betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door
opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking
daarvan gekregen resultaten.
• 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een
ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM
• 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking
tot geestesproducten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor
zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of
worden gevestigd.
• 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten,
waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen,
werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere
geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
• 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die
producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning
van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van
opdrachtnemer.
H. OVERMACHT
• 1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een
hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar
daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken
binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot
het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
• 2. Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in het
eerste lid zich voordoet, het recht om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
I. HONORARIUM
• 1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de
uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium wordt
berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van
opdrachtnemer en is verschuldigd zoals overeengekomen in de
dienstverleningsovereenkomst.
• 2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt inclusief de eventueel
verschuldigde omzetbelasting per kwartaal of voor of na volbrenging
van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
J. BETALING
• 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te
geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse
valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door storting ten gunste
van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de
betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op
korting of schuldvergelijking.
• 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn
dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft
betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer,
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de
vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen
tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd
de verdere rechten die opdrachtnemer heeft.
• 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of
buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn
vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
• 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn
opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van het factuurbedrag.
K. AANSPRAKELIJKHEID
• 1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze
verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of
niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid
van opdrachtnemer beperkt tot het met de opdrachtnemer
overeengekomen termijn- of resultaatbedrag zoals overeengekomen
in de betreffende dienstverleningsovereenkomst.
• 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen
stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van
opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel
veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden
door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
• 3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en
voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te
maken.
• 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of
tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per
post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of
namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
• 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken
van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de
uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
L. OPZEGGING
• 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te
allen tijde opzeggen.
• 2. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail aan de wederpartij te
worden meegedeeld.
• 3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door
opzeggen beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd
mee te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen
en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van
de wederpartij eisen.
M. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
• Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn en die niet tot de competentie van de kantonrechter
behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij
het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of
beroep van opdrachtgever.